Oromia Communication Bureau tiin kan maxxansame!

Bu`aa cee`ii tokkoon malee raawwatamuu qaba.
*********-**********
Barnoonni hundee guddinnati.
Barsiisaan bu’uura beekumsaati!!
********************
Naannoo Oromiyaatti ummanni keenya dhiyeenyaan carraa barnootaa akka argatu sochii tasiifamaa tureen qindoomina ummataafi mootummaatiin manneen barnootaa haaraa 312 ijaaramaan dabalatee walii gala manneen barnootaa 15,516tu argama.Manneen barnootaa kanneen keessatti qulqullina barnootaa fooyyeessuun paakeejiiwwan barnootaa hojiirraa olchuun gahee bakka bu`insa hin qabne kan qaban barsiisotaa 191,786 naannichatti hojii baruufi barsiisuu irratti booba`anii argamu
Barsiisota kanneen keessaa barsiisonni 133141 ta`an mana jireenyaa akka hin qabna qorannaa mootummaan naannichaa gaggeeseen mirkanaa`eera.
Mootummaan naannoo Oromiyaa barsiisota mana jireenyaa hin qabne kanneeniin lafti mana jireenyaa akka kennamuuf murteessee raawwii isaatiif qajeelfamaafi danbii baasuun hojiirraa olchuu eegalusaa gabaasa kab.pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gabaassa yaa`ii idilee sffaa waggaa 3ffaa bara 5ffaa torbee kana gaggeeffameerratti dhiyeessaniin balbaalomsuun isanii ni yaadatama.
Raawwiin murtee kana iddoodhaa iddootti bifa walfakkatuun hojiirraa olchuu irratti garaagarummaan akka jiru kan dubbataan pirezidaanti Lammaa Magarsaa mootummaan dhimma kana hubatusa eeranii yeroo itti aanutti qooda fudhattoonni hundi gahee isaan irraa barbaadamu saffisaan raawwachuu akka qaban dhimmichis dhimma xiyyeefannoo barbaadu ta`usaa iffatti hubachiisaniiru
Kanaafuu qaamonni dhimmi ilaallatu haaluma hubachiisa kennameen rakkoo barsiisotaa furuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu waliin kan walqabate ta`uu hubachuudhaa mirga mootummaan haala qabatamaa jirurraa ka`e barsiisotaaf addatti akka hojiirra oolu murteesse kana bu`aa ce`ii tokkoon malee raawwaatamu qaban dhaamsa keenya!!!!!!!!!!!

Maxxansa Biiroo Komunikeeshinii MN Oromiyaa

Qajeelfam Kenniinsa Lafaa Buufadhu

 

 

Advertisements