facebook to Oromoo copy

Wantoota guddina afaaniitiif carraa banan keessaa tokko hawaasa bal’aatiin karaa teekinooloojii fayyadamummaa qabaachuu dha. Kanaafuu, dhaabbanni facebook yeroo ammaa kanatti sirni hiikinsa facebook.com gara Afaan Oromoo banee waan jiruuf namootni fedhii qabdanii fi eenyummaan keessan isinitti dhagahamu waa’ee gungummii isa kaanii dhiisaatii dhimma kanarratti hirmaadhaan dhaamsa kooti. Adeemsa hiikinsa jechoota Afaan Oromoo kana keessatti jechootni isin laachuu barbaaddan dursamee kennameera yoo tahe lammaffaa barreessuurra isuma sirriidha jettanii itti amantan fuulduratti mallattoo “right  right” agarsiisu filachuun mirkaneessi. Yeroo jechoota laattanitti jechi laatame dogoggora tahuu isaa yoo itti amante “New translation” kan jedhu filachuun jecha haaraa gumaachuu dandeessa.

Link armaan gadii hordofuun tarree afoonotaa keessaa “Oromoo” kan jedhu filachuun itti fufuu dandeessa!   https://www.facebook.com/translations

Galatoomaa! Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiinaa!

sharing-is-caring

Advertisements